CN-22 Jack ตัวผู้ ท้าย DC ถอดได้ 10 ชิ้น/ถุง

CN-22 Jack ตัวผู้ ท้าย DC ถอดได้ 10 ชิ้น/ถุง

-สามารถเเยกสายไฟฟ้าเป็นขั้ว + เเละ – เพื่อใช้กับวงจรไฟฟ้าอื่นๆ ได้

-ใช้เชื่อมระหว่างสายไฟ และ ตัวกล้อง 10 ชิ้น/ถุง

รายละเอียด

CN-22 Jack ตัวผู้ ท้าย DC ถอดได้ 10 ชิ้น/ถุง