CN-07 ต่อตรงหัวท้ายเขี้ยว จำนวน 100 ชิ้น/ถุง

CN-07 ต่อตรงหัวท้ายเขี้ยว จำนวน 100 ชิ้น/ถุง

– แจ็ค BNC หัว-ท้ายต่อกลาง 2 ทาง หัว-ท้่ายเขี้ยว

– บรรจุ 100 ชิ้น/ถุง

– มีสินค้าพร้อมจำหน่าย

รายละเอียด

CN-07 ต่อตรงหัวท้ายเขี้ยว จำนวน 100 ชิ้น/ถุง