ASIT-210

อุปกรณ์ลดสัญญาณรบกวนสาย RG6

รายละเอียด

อุปกรณ์ลดสัญญาณรบกวนสาย RG6

อุปกรณ์ลดสัญญาณรบกวนสาย RG6 อุปกรณ์ป้องกันสัญญาณรวบกวนภาพกล้องวงจรปิดCCTV สามารถแก้ปัญหาภาพล้มภาพลายได้ ใช้ลดสัญญาณรบกวนในบริเวณที่กล้องต้องเดินผ่านสายไฟแรงสูงหรือผ่านเครื่องจักรต่างๆ ในเขตโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากบริเวณดั่งกล่าวจะมีคลื่นสนามแม่เหล็กสูง ดังนั้นจึงทำให้กล้องวงจรปิด เกิดภาพล้มภาพลาย